Sự kiện - Hoạt Động Thu Trắng

Sự kiện ra mắt Thu Trắng 3 tại Melbourne, Úc (2019)

Hình ảnh ra mắt Thu Trắng 3 năm 2019 tại Melbourne, Úc.
[...] Xem tiếp

Sự kiện - Hoạt Động Thu Trắng

Sự kiện ra mắt Thu Trắng 2 tại Melbourne, Úc (2016)

Hình ảnh ra mắt Thu Trắng 2 năm 2016 tại Melbourne, Úc.
[...] Xem tiếp

Hình ảnh ra mắt Thu Trắng 2 năm 2016 tại Đồng Dao, Việt Nam. Toàn bộ số tiền có được cho quĩ học bỗng Sinh Viên nghèo hiếu học của 2 trường Đại học: ĐH Kinh Tế - Tài Chính Và ĐH Kinh Tế Luật.
[...] Xem tiếp

Sự kiện - Hoạt Động Thu Trắng

Sự kiện ra mắt Thu Trắng tại Melbourne, Úc (2014)

Hình ảnh ra mắt Thu Trắng năm 2014 tại Melbourne, Úc
[...] Xem tiếp

Hình ảnh ra mắt Thu Trắng năm 2014 tại phòng trà Ca nhạc Đồng Dao, Việt Nam. Toàn bộ số tiền có đuợc từ bán sách, CD và tài trợ từ khán giả dành cho Ngư dân nghèo Tỉnh Phú Yên.
[...] Xem tiếp