Sự kiện ra mắt Thu Trắng tại Melbourne, Úc (2014)
Thu Tuyết và MC Quang Minh
Thu Tuyết và MC Quang Minh

Thu Tuyết và MC Quang Minh
Thu Tuyết và MC Quang Minh