Sự kiện ra mắt Thu Trắng tại Đồng Dao, Việt Nam (2014)


Hình nền của đêm ra mắt Thu Trắng 1 Tại Đồng Dao
Hình nền của đêm ra mắt Thu Trắng 1 Tại Đồng Dao

Ca Sĩ Ý Lan và Thu Tuyết
Ca Sĩ Ý Lan và Thu Tuyết

MC Kiều Thanh, Ca Sĩ Ý Lan, Thu Tuyết và nhà Tài Trợ cho chương trình
MC Kiều Thanh, Ca Sĩ Ý Lan, Thu Tuyết và nhà Tài Trợ cho chương trình