Sự kiện ra mắt Thu Trắng 3 tại Melbourne, Úc (2019)


Thu Tuyết trên sân khấu tại Melbourne, Úc.