Sự kiện ra mắt Thu Trắng 2 tại Melbourne, Úc (2016)


Thu Tuyết trên sân khấu tại Melbourne, Úc.

Thu Tuyết trên sân khấu tại Melbourne, Úc

Thu Tuyết trên sân khấu tại Melbourne, Úc

Thu Tuyết trên sân khấu tại Melbourne, Úc

Thu Tuyết trên sân khấu tại Melbourne, Úc

Thu Tuyết trên sân khấu tại Melbourne, Úc

Thu Tuyết trên sân khấu tại Melbourne, ÚcThu Tuyết trên sân khấu tại Melbourne, Úc

Thu Tuyết trên sân khấu tại Melbourne, Úc