Sự kiện ra mắt Thu Trắng 2 tại Đồng Dao, Việt Nam (2016)


MC Vũ Trọng Thanh và Thu Tuyết
Hình 1: MC Vũ Trọng Thanh và Thu Tuyết

Thu Tuyết và Đỗ Quốc Anh - Cựu Vụ Trưởng Vụ Giáo Dục Đào Tạo Phía Nam, Đại diện cho Trường DH Kinh Tế - Tài Chính nhận học bỗng
Hình 2: Thu Tuyết và Đỗ Quốc Anh - Cựu Vụ Trưởng Vụ Giáo Dục Đào Tạo Phía Nam, Đại diện cho Trường DH Kinh Tế - Tài Chính nhận học bỗng

Thu Tuyết và  PGS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu Trưởng Trường ĐH Kinh Tế Luật nhận học bỗng
Hình 3: Thu Tuyết và  PGS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu Trưởng Trường ĐH Kinh Tế Luật nhận học bỗng

MC, Đỗ Quốc Anh, ThuTuyết va PGS TS Nguyễn Tiến Dũng
Hình 4: MC Vũ Trọng Thanh, Đỗ Quốc Anh, ThuTuyết và PGS TS Nguyễn Tiến Dũng