Tham


Ta đòi màu sáng
Ta tiếc màu nâu
Ta tìm ngày tháng
Vật vã đêm thâu