Tan tác


Cuối mùa hoa tan tác
Gió ngác ngơ thả cánh tả tơi
Chân dẫm đạp xác hoa vỡ nát
Thành hư vô trắng xoá đường tôi