Lặng


Lặng yên ta uống
Nát tan cuộc tình
Lặng thầm ta nuốt
Vào cõi u minh

Sao chiều giá lạnh
Rớt xuống đời Thu
Đục ngầu nước lũ
Xoáy sâu ao tù

Lặng lẽ chiều sầu
Sông nhìn mây xám
Lặng chết lòng đau
Giao thừa u ám

             Melbourne. 12/2013