Cạn nguồn


Thơ đã khô hồn đã cạn 
Giọt rượu buồn đắng ngắt chốn trần gian
Đời ngả nghiêng mưa chiều lá đổ 
Nghiệt ngã tình tôi, chết trái ngang