Tiếng gì xa lắm như vô thanh
Bóng gì xa lắm như vô hình
Tình gì xa lắm như vô tưởng
Thanh tưởng hình, xoá trắng một sinh linh
Melbourne, 2016